مشاوره در زمینه استراتژی های سازمان

نرم افزار رتبه بندي استراتژي منابع انساني راديكال


دقايقي به مفهوم هماهنگي فكر كنيد. فرهنگ لغت، هماهنگي را در كنار هم قرار دادن مناسب قطعات و بخش ها تعريف كرده است. به عنوان مثال يك اتومبيل زماني به خوبي كار مي كند كه قطعات آن سر جاي خود قرار گرفته باشند و با بقيه اجزا و قطعات هماهنگ و متناسب باشند. . اين مفهوم در مورد فعاليت هاي منابع انساني نيز كاربرد دارد. فعاليت هاي منابع انساني زماني كاربرد دارند كه ارتباط درستي بين آنها و استراتژي سازمان برقرار باشد. به عنوان مثال، سيستم پاداش هنگامي بيشترين كارايي را داراست كه با ساير سيستم هاي منابع انساني و اهداف استراتژيك هماهنگ و همسو باشد. سازمان ها مي توانند تغييراتي در استراتژي رقابتي خود داشته باشند. مهم اين است كه بتوان استراتژي منابع انساني مناسب با اين تغييرات را براي سازمان پيشنهاد داد.

مهمترين پيشنهاد نرم افزار مديريت استراتژي راديكال به سازمانها اين است كه با توجه به اهميت نيروي انساني در هر سازماني، هماهنگي بين استراتژي هاي منابع انساني و استراتژي هاي كلي شركت را سرلوحه برنامه هاي خود قرار دهند . هدف از اين نرم افزار ، اولويت بندي استراتژي هاي منابع انساني متناظر با ساير استراتژي هاي تعيين شده توسط مديران سازمان مي باشد .

جهت مشاهده امكانات نرم افزار و خريد نرم افزار كليك نماييد

+ نوشته شده در شنبه 15 مهر 1396ساعت 11:38 توسط مسلم محمدنژاد | | تعداد بازدید : 12